Bezpłatna dostawa od 260 zł (na terenie Polski)

Regulamin

Sklep internetowy Lolobaby dostępny pod adresem lolobaby.eu (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) prowadzony jest przez Arkadiusza Cichockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Savona Arkadiusz Cichocki, adres rejestrowy: ul. Rynek Kościuszki 8/1, kod pocztowy 15-426 Białystok, NIP: 5421139867, REGON: 050608688, BDO: 000194012 (dalej: „Sprzedający”), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Adres korespondencyjny:
Sklep online Lolobaby
ul. Rynek Kościuszki 8/1
15-426 Białystok
woj. Podlaskie

Adres e-mail:
contact@lolobaby.eu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych w jego ramach, w tym składania i realizacji zamówień, reklamacji i zwrotu nabytego produktu, zasady rejestracji i korzystania z konta zarejestrowanego użytkownika jak i wysyłki newslettera.
 2. Warunkiem kupowania w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu składania zamówienia.
 3. Niezbędnym do przeglądania treści i zawartości Sklepu Internetowego jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. W przypadku chęci dokonania zakupu przez klienta w Sklepie Internetowym, niezbędnym w tym celu będzie także dodatkowo posiadanie aktywnego konta poczty e-mail oraz konta zarejestrowanego użytkownika. Aby poprawnie wyświetlać i przeglądać zasoby oraz ofertę Sklepu Internetowego, użytkownik powinien korzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox, itp.
 4. Użytkownik lub kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a użytkownik i/lub kupujący ponosi jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią (dostawcą usług internetowych, telefonicznych) świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

II. Konto Klienta

 1. Warunkiem utworzenia konta klienta (zarejestrowanego użytkownika) w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz ich akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu rejestracji użytkownika.
 2. Zakładając konto zarejestrowanego użytkownika w Sklepie, poprosimy Ciebie o wypełnienie przeznaczonego do tego celu formularza poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e- mail. Będziesz miał/a również możliwość ustalić hasło chroniące dostęp do konta przed osobami nieuprawnionymi. Podany adres e-mail będzie jednocześnie loginem do konta. Po rejestracji możesz w dowolnym momencie zalogować się na konto klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 3. Rejestracja klienta w Sklepie potwierdzana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jako zarejestrowany użytkownik możesz w każdym czasie usunąć swoje konto ze Sklepu. Usunięcie konta ze Sklepu Internetowego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu przez Sklep konta zarejestrowanego użytkownika.
 4. Użytkownik konta w Sklepie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła, które powinien przechowywać z zachowaniem zasad poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż login lub hasło klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie obsługi Sklepu.

III. Zasady składania zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia prac aktualizacyjnych w Sklepie lub tym podobnych prac, korzystanie ze Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności może być wyłączone lub ograniczone. W takim jednak wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań aby usunąć awarię jak najszybciej, zaś w przypadku prac, które można z góry zaplanować, Sprzedający poinformuje wcześniej użytkowników o możliwych zakłóceniach.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać jako gość lub po rejestracji użytkownika w Sklepie.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez dodanie wybranego przez siebie produktu lub produktów do koszyka oraz kompletne wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 5. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z kupującym na odległość umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku oferowania przez Sprzedającego produktów personalizowanych lub na indywidualne zamówienie (zgodnie z opisem do produktu), wówczas do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 6. Kupujący zamawiający towar zostanie poproszony o podanie pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do wysyłki towaru. Podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może spowodować opóźnienie w dostawie towaru.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza kupującemu jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta (potwierdzenie zawarcia umowy). Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym. W razie braku otrzymania potwierdzenia zamówienia, prosimy o weryfikację czy wiadomość od Sprzedającego nie znalazła się w SPAM-ie, a w przypadku jej braku prosimy o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną lub mailową.

IV. Sposób i terminy płatności

 1. Zamawiając w Sklepie, możesz dokonywać płatności w następujący sposób:
  1. płatnośći BLIK-em, o ile bank Kupującego oferuje płatności przy pomocy aplikacji BLIK – płatność z góry.
   Płatność za pośrednictwem aplikacji BLIK wymaga posiadania telefonu smartfon z dostępem do sieci Internet.
  2. Płatność Przelewy24 – płatność z góry.
  3. Płatność kartą kredytową / debetową – płatność z góry.
 2. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej naszego Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i zostały wyrażone w złotych polskich lub w euro (w zależności od wybranej waluty). Zapłata za produkt następuje również w PLN lub w EUR.
 3. Cena podana przy każdym dostępnym produkcie nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną automatycznie doliczone do sumy zamówienia w procesie składania zamówienia, to jest w czasie realizacji kolejnych kroków w ramach ścieżki zakupowej w obrębie Sklepu, po wyborze odpowiedniej opcji dostawy przez kupującego.
 4. W odniesieniu do każdego zakupionego produktu wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana wraz z przesyłką, chyba że Klient (np. w komentarzu do zamówienia) wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona wyłącznie w formie elektronicznej. 

V. Dostawa zamówionego towaru

 1. Nasze produkty dostarczamy na teren całej Unii Europejskiej rejestrowaną przesyłką. Kupujący wybiera metodę dostawy w procesie składania zamówienia, zgodnie z aktualnie oferowanymi przez Sklep metodami dostawy.
 2. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący. Aktualne koszty dostawy zostały wyszczególnione w zakładce Dostawa w stopce naszego Sklepu Internetowego oraz dodatkowo podczas ścieżki zakupowej.
 3. Wysyłki towarów zakupionych w Sklepie Internetowym realizowane są w terminie 2 dni roboczych liczone od momentu pozytywnej autoryzacji płatności. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na wykonanie usługi transportowej przez wybranego przewoźnika (zwykle 1-2 dni robocze w przypadku dostawy na terenie Polski i 4-5 dni roboczych w przypadku dostawy do pozostałych krajów Unii Europejskiej).

VI. Prawo odstąpienia

 1. Przepisy niniejszego rozdziału VI odnoszą się do Klienta będącego konsumentem oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Za Klienta będącego konsumentem uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Za przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu/odesłania towaru do Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem zakupu będzie rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji klienta, lub dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej, lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia.
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@lolobaby.eu lub na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedającego wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu. Możesz skorzystać z wzoru formularza, który przygotowaliśmy dla Ciebie w tym celu. Kliknij aby przejść do formularzy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a Strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 9. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem ww. terminu.
 10. Wysyłając do nas zwracany towar prosimy dołożyć staranności, aby został on opakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. Prosimy także aby produkt zapakowany był w oryginalne opakowanie oraz posiadał metki. Odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu gwarantuje jego bezpieczeństwo podczas transportu.
 11. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Jako Sprzedający jesteśmy zobowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od kupującego będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez stronę odstępującą od umowy płatności tj. cenę zakupu towaru oraz koszty dostawy, z zastrzeżeniem ust. 13 i ust. 14 poniżej. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, wspomniane wyżej koszty przesyłki nie będą zwracane.
 13. Jako Sprzedający mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego będącego konsumentem lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 14. W sytuacji gdy taką możliwość oferuje nasz Sklep Internetowy, a Ty jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej wybrałaś/-eś sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy z oferowanych sposobów dostawy, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostawy.
 15. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrałaś/eś kupując w naszym Sklepie Internetowym, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, np. na podane przez inne Ciebie konto bankowe.
 16. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez nas.

VII. Reklamacje

 1. Wszystkie towary będące w ofercie naszego Sklepu Internetowego są nowe oraz objęte rękojmią na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający zobowiązuje się dostarcząć produkty bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wady produktu, jest on uprawniony do zgłoszenia odpowiednich roszczeń, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w szczególności kupujący może żądać:
  1. naprawienia wady towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – o ile wada jest istotna.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad produktów w szczególności na adres e-mail: kontakt@lolobaby.eu. Reklamacje mogą być składane również w inny wybrany przez Kupującego sposób, np. poprzez przesłanie reklamacji na nasz adres korespondencyjny wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu. W miarę możliwości prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu produktu (np. paragon, faktura), co ułatwi nam identyfikację Twojego zakupu i będzie pomocne w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.
 4. Aby przyspieszyć i usprawnić proces reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym swojego imienia i nazwiska, numeru zamówienia, przyczyny zgłoszenia (wady produktu), daty odbioru towaru oraz daty stwierdzenia wady produktu, a także zgłaszanego roszczenia. Prosimy również o podanie danych kontaktowych, dzięki którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie reklamacji oraz poinformować o sposobie jej rozpatrzenia (numer telefonu lub adres e-mail, w zależności od Twoich indywidualnych preferencji co do sposobu kontaktu). Aby ułatwić proces reklamacyjny, przygotowaliśmy formularz reklamacji dostępny pod tym linkiem. Prosimy o załączenie zgłoszenia reklamacyjnego do przesyłki zwrotnej z reklamowanym produktem.
 5. Reklamowany towar prosimy dostarczyć na adres Sprzedającego (adres przyjmowania zwrotów i reklamacji podany na początku niniejszego Regulaminu). Prosimy również, aby opakowanie zwracanego produktu w miarę możliwości chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu.
 6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego lub konta zarejestrowanego użytkownika lub/i klienta, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lolobaby.eu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy Ciebie drogą mailową.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, towar zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony towar, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedającego reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonano zapłata za towar podczas zakupów w Sklepie.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, szczególnie jeśli jako Konsument nie jesteś zadowolony/-a ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest dla Konsumenta bezpłatne. Skorzystanie z tych form rozpatrywania sporów z reklamacji ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedającym,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo – to jest niezależnie od możliwości wskazanych w ust. 1- 3 powyżej – możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR, ang. Online Dispute Resoution) opracowaną przez Komisję Europejską dostępną pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

IX. Newsletter

 1. Sprzedający oferuje usługę wysyłki Newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedającego drogą elektroniczną na rzecz użytkownika polegającą na przesyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których Sprzedający informuje o promocjach, rabatach, produktach, usługach jak i istotnych akcjach marketingowych lub innych ważnych informacjach z punktu działalności Sklepu Internetowego i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni.
 3. Zapis na Newsletter odbywa się za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie Sklepu po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych produktach, promocjach, rabatach, akcjach specjalnych Sprzedającego, itp. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności.
 5. Zapis na Newsletter wymaga obowiązkowo podania adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do bazy mailingowej Sprzedającego w celu wysyłki newslettera.
 6. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili zapisu do czasu wycofania zgody.
 7. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania przez użytkownika związane z przesyłanymi do niego emailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki zawarte w wiadomość e-mail, moment wypisania się, itp.). Dane te mogą być wykorzystywane przez nas dla potrzeb analitycznych, statystycznych lub lepszego dopasowania oferty.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez kupującego w procesie składania zamówienia, a także w związku ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną (konto zarejestrowanego użytkownika, newsletter) jest Sprzedający.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe kupujących i użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Sposób przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa szczegółowo Polityka Prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w szczególności w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, takich jak:
  • zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  • nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  • zmiany cennika produktów, wprowadzenie nowych sposobów dostawy;
  • usprawnienie działania Sklepu Internetowego;
  • poprawa ochrony prywatności użytkowników;
  • zmiany w Polityce Prywatności wpływające na treść Regulaminu;
  • zapobieganie nadużyciom oraz względy bezpieczeństwa;
  • zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  • zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  • zmiany redakcyjne;
  • zmiany danych identyfikujących Sprzedającego.
   W przypadku dokonania zmian w Regulaminie zostanie on opublikowany na stronie Sklepu Internetowego w zakładce: Regulamin.
 2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od ogłoszenia.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego (zmienionego) Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści Regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji.
 5. Wszelkie elementy graficzne, układu i kompozycji stron internetowych Sklepu (tzw. layout) stanowią własność Sprzedającego i są przedmiotem ochrony praw autorskich i własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, oraz nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2021 r
Scroll to Top